Concurs de la gestió de l'espai de migdia

Presentació de les propostes

Caldrà presentar un projecte segons les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques. Aquí està l'enllaç a la documentació:

Procediment i calendari concurs
Plec de prescripcions tècniques espai migdia 2016


Els projectes es podran presentar en paper a:

Escola Pau Casals de Rubí
c/ Sant Pere, 40A
08191 Rubí
A l’atenció de la Direcció del centre i de l’AMPA
Motiu: Concurs d’adjudicació del servei de l’Espai de migdia

O a través de correu electrònic a:
escolapaucasalsrubi@xtec.cat 
ampa.escolapaucasals@gmail.com

TERMINIS

Presentació dels projectes. Del 25 d’abril al 20 de maig
Visita tècnica de les instal·lacions. 12 de maig, a les 17 h.
Entrevistes per a la presentació de les propostes (si s’escau i sempre segons criteri del Jurat). Del 6 al 17 de juny de 2016
Anunci de l’empresa guanyadora. 23 de juny de 2016 

FE D'ERRATES

En el punt 4. Programació, característiques i elaboració dels menús.
Al tercer paràgraf hi ha de dir "Els menús s'elaboraran tenint en compte les recomanacions que estableixi la piràmide de l'alimentació saludable de l'Agència de Salut Pública de Catalunya vigent en cada moment."